ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 จากสามแยกบ้านนายโกมินทร์ ถึงเขตหมู่ที่ 3

คอมเมนท์

เอกสารแนบ