เอกสารร่างประกวดราคาโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. 2 ช่วงหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีความประสงค์ประกวดราคาโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. 2 ช่วงหมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ