ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลืออก โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ในงานซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 4 ที่ชำรุด จำนวน 3 รายการ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ