ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ 7, 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คอมเมนท์