ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเสริมลูกรัง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอิกส์ (e-bidding)

คอมเมนท์