ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบริการช่วยงานผลิตและพิมพ์เอกสาร ของงานกิจการประปาและงานทีได้รับมอบหมาย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประกาศสอบราคาจ้างงานบริการช่วยงานผลิตและพิมพ์เอกสาร ของงานกิจการประปาและงานทีได้รับมอบหมาย มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์