พระครูสุทธิธรรมารักษ์ ปราชญ์ชาวบ้านด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี

พระครูสุทธิธรรมารักษ์

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านปรัชญา  ศาสนา และประเพณี

ชีวประวัติ

        พระครูสุทธิธรรมารักษ์   สกุลเดิม คือ  ศรีสง่า  เกิดเมื่อวันที่  ๑๐กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็นบุตรของ ส.ต.ต.กรุ่น  และ นางเกลา  ศรีสง่า  มีพี่น้อง ๒ คน

การศึกษา

–     การศึกษาทางธรรม  นักธรรมชั้นเอก

–     การศึกษาทางโลก มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดสิงห์ทอง  ตำบลบางขันหมาก   อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

การทำงาน

หน้าที่ปัจจุบัน คือ 

     เป็นเจ้าอาวาสวัดสิงห์ทอง ตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

–     เป็นพระธรรมทูต

–     เป็นเจ้าคณะตำบลบางขันหมาก

–     เป็นพระอุปัชฌาย์

นอกจากงานที่ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ดังกล่าวแล้ว พระครูสุทธิ –  ธรรมารักษ์ เป็นผู้ถ่ายทอดพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ตามหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงเรียน ส่วนราชการต่าง ๆ เรือนจำกลางลพบุรี บริษัทเอกชนต่าง ๆ และยังได้เป็นผู้นำของประชาชน และพุทธศาสนิกชน ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย โดยร่วมกับหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมืองลพบุรี และโรงเรียนต่าง ๆ จัดอบรมคุณธรรมแก่เยาวชน  บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นแกนนำในการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในพื้นที่ ตลอดจนจัดทำหนังสือคู่มืออุบาสกอุบาสิกา ทำวัตรเช้า -เย็น และสวดมนต์พิเศษแปลไทย 

ผลงานดีเด่น

เป็นจ้าอาวาสวัดสิงห์ทอง เป็นพระธรรมทูต เป็นเจ้าคณะตำบล และเป็นผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

การเผยแพร่ผลงาน

ด้านศาสนา

  1. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และบวชศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติ
  2. จัดอบรมปฏิบัติธรรม แก่อุบาสก อุบาสิกา พุทธศาสนิกชน ในวันสำคัญต่าง ๆ
  3. ร่วมกับโรงพยาบาลลพบุรี และเรือนจำกลาง ในการเทศนาอบรมบุคลากร ผู้ป่วย และผู้ต้องโทษ
  4. ร่วมกับบริษัท มินิแบร์ ตลอดจนส่วนราชการต่าง ๆ เทศนาอบรมจิตใจให้แก่พนักงาน
  5. จัดทำคู่มืออุบาสกอุบาสิกา ทำวัตรเช้า – เย็น และสวดมนต์พิเศษแปลไทย 
  6. ร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ ในการอบรมจิตใจให้แก่คณะครูและนักเรียน
คอมเมนท์