พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านปรัชญา  ศาสนา และประเพณี

ชีวประวัติ

        พระปัญญาวุฒิ   วุฑฺฒิโก  สกุลเดิม คือ รุมรามัญ  เกิดเมื่อวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็นบุตรของนายเสาร์  และนางนิทรา  รุมรามัญ  มีพี่น้อง ๒  คน

การศึกษา

–  การศึกษาทางธรรม  นักธรรมเอก  ประโยค ๑ – ๒

– การศึกษาทางโลก สำเร็จการศึกษา  ศึกษาศาสตรบัณฑิต  และกำลังศึกษาต่อปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดอัมพวัน  ตำบลบางขันหมาก   อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

การทำงาน

        หน้าที่ปัจจุบัน คือ 

                     เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

                –     เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

                –     เป็นกรรมการบริหารโรงเรียนวัดอัมพวัน

                –     เป็นครูสอนปริยัติแผนกธรรม

รับผิดชอบในหน้าที่ดังกล่าวแล้ว  พระปัญญาวุฒิ   วุฑฺฒิโก  ยังได้สืบสาน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยรามัญ โดยร่วมกับหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมืองลพบุรี และโรงเรียนต่าง ๆ จัดอบรมคุณธรรมแก่เยาวชน  บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  นำอุบาสก อุบาสิกา ไหว้พระสวดมนต์ ทำวัตรเป็นภาษามอญ นำภาษามอญมาประกอบในการสอน สอดแทรกสาระเกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรม ของชาวมอญให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามโอกาส และรวบรวมหนังสือบทความ ข้อมูลเกี่ยวกับชาวมอญบางขันหมาก เก็บไว้ให้ผู้สนใจได้ศึกษา

ผลงานดีเด่น

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญ

การเผยแพร่ผลงาน

ด้านศาสนา

 • โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และบวชศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติ
 • จัดอบรมปฏิบัติธรรม แก่อุบาสก อุบาสิกา พุทธศาสนิกชน ในวันสำคัญต่าง ๆ
 • ร่วมกับโรงเรียนวัดอัมพวัน จัดอบรมค่ายพุทธบุตรร้อยดวงใจถวายในหลวง
 • ร่วมกับโรงเรียนวัดอัมพวัน และ อบต.บางขันหมาก จัดโครงการสืบสานบวรพุทธศาสนา  ( วิถีไทยรามัญ บางขันหมาก ) โดยนักเรียน อุบาสก อุบาสิกา ร่วมกันทำวัตร สวดมนต์ เป็นภาษามอญ
 • จัดทำคู่มือทำวัตรสวดมนต์มอญสำเนียงไทย
 • จัดให้มีการเรียนการสอนธรรมศึกษาในวัดอัมพวัน ในระดับชั้นธรรมศึกษาตรี และโท
 • ดำเนินการเปิดสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ที่โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต
 • เป็นแกนนำให้โรงเรียนวัดอัมพวัน ดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ ให้นักเรียน ครู แต่งกายด้วยชุดขาวร่วมทำบุญรักษาศีลทุกวันพระ
 • ดำเนินการจัดงานบุญเทศน์มหาชาติแบบผสมผสานไทย-รามัญ
 • จัดทำสื่อวีดีทัศน์ด้านศาสนาออกเผยแผ่ เช่น การทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ภาษารามัญ การเจริญพระพุทธมนต์มอญ  ศาสนพิธีมอญ

ด้านประเพณีวัฒนธรรม

 • สืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญเมืองลพบุรี ปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่ทอกรัก  สุวณฺณสาโร  ซึ่งจะมีการละเล่นพื้นบ้านที่สนุกสนาน มีขบวนแห่ที่ชาวบ้านแต่งกายชุดไทยรามัญ  มีการแสดงวิถีชาวไทยรามัญบ้านบางขันหมาก
 • สืบสาน  ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้านโบราณ การรำวงย้อนยุค การก่อพระเจดีย์ทราย ในงานสงกรานต์
 • ร่วมกับหน่วยงานราชการสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่น โดยจัดขบวนและการแสดงวิถีชีวิตไทยรามัญในงานต่าง ๆ เช่น งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  งานลอยกระทง งานวันกระท้อนหวานเมืองลพบุรี เป็นต้น
 • สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียน แต่งกายชุดไทยรามัญไปโรงเรียนสัปดาห์ละ ๑ วัน และในงานประเพณีต่าง ๆ ด้วย
 • จัดทำวีดีทัศน์เกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยรามัญ เผยแพร่ เช่น การรำผีโรง การร้องเพลงทแยมอญพื้นบ้านดนตรีบรรเลงเพลงซอทำนอง  ทแยมอญ
 • รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ของกลุ่มคนไทยรามัญ บ้านบางขันหมาก และประสานงานกับคนไทยรามัญในประเทศไทย

เกียรติคุณ

 • ได้รับยกย่องเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี สาขา ปรัชญา  ศาสนาและประเพณี จังหวัดลพบุรี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
 • ได้รับเข็มและโล่ประกาศเกียรติคุณ  ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านศาสนา  ในวันครบรอบ ๕ ปีกระทรวงวัฒนธรรม  ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
คอมเมนท์