จ.ส.อ.ถนอม กรอบทอง ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม

จ.ส.อ.ถนอม  กรอบทอง

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม

ชีวประวัติ

จ.ส.อ.ถนอม  กรอบทอง  เกิดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม  พ.ศ.๒๔๘๔

เป็นบุตรคนที่ ๔ ของ นายตุ๊  และ นางวอ  กรอบทอง  สมรสกับ 

นางทองโยน   กรอบทอง  ( ควบคุม )  มีบุตรธิดา  ๓  คน

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ที่อยู่ปัจจุบัน

๑๓๘ หมู่ที่ ๓  ตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

  

การทำงาน

        จ.ส.อ.ถนอม  กรอบทอง   รับราชการทหาร สังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ด้วยจากการที่เป็นคนไทยเชื้อสายมอญ มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเชื้อสายมอญ ประกอบกับ ทางหน่วยงาน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้ส่งไปเรียนภาษามอญซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นเพิ่มเติมที่กรมยุทธศึกษาทหารบก จึงมีความเชี่ยวชาญในการอ่าน พูด เขียน และสามารถสอนภาษามอญ

        หลังจากที่ได้ลาออกจากราชการ ก็ได้ทำงานในท้องถิ่นมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภาษามอญ โดยการสอนภาษามอญให้กับเยาวชนและผู้สนใจ  และเป็นผู้นำสวดมนต์ภาษามอญตลอดมา

        จ.ส.อ.ถนอม กรอบทอง  ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ( พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๖ ) ปัจจุบันเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

จ.ส.อ.ถนอม กรอบทอง  เป็นผู้มีใจบุญ ช่วยเหลืองานโรงเรียนต่าง ๆ ตลอดมา เช่น สนับสนุน อาหาร ขนม น้ำแข็ง ให้กับโรงเรียนวัดทองแท่ง  นิสยาราม บริจาคเงินให้แก่โรงเรียนวัดอัมพวัน เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  เป็นต้น

ผลงานดีเด่น

สอนหนังสือภาษามอญและสวดมนต์ภาษามอญ

 

การเผยแพร่ผลงาน

        จ.ส.อ.ถนอม กรอบทอง  ใช้ภาษามอญเป็นหลักในการพบปะพูดคุยกันในชุมชน และเป็นแกนนำในการส่งเสริมเอกลักษณ์ และประเพณีไทยรามัญ ได้ทำป้ายชื่อถนน และซอยต่าง ๆ เป็นภาษามอญ

        จ.ส.อ.ถนอม กรอบทอง  ได้ทำการสอนหนังสือภาษามอญให้แก่เยาวชน และประชาชนที่สนใจ โดยใช้สถานที่ศาลาการเปรียญวัดอัมพวัน

         จ.ส.อ.ถนอม กรอบทอง  เป็นผู้นำสวดมนต์เป็นภาษามอญ ตามวัดต่าง ๆ ในเขตตำบลบางขันหมาก เช่น วัดโพธิ์ระหัต วัดกลาง และวัดอัมพวัน

เกียรติคุณ

๑. เหรียญพิทักษ์เสรีชน

คอมเมนท์