นางปัทมา ขำดี ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

นางปัทมา  ขำดี

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านปรัชญา  ศาสนา และประเพณี

ชีวประวัติ

นางปัทมา  ขำดี   เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๔๙๙

เป็นบุตรคนที่ ๒  ของนายสมนึก  และ นางสนั่น  เปิ่นวงษ์  สมรสกับ 

นายชิน  ขำดี  มีบุตรธิดา  ๔  คน

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ที่อยู่ปัจจุบัน

๑๑๖ หมู่ที่ ๑  ตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

การทำงาน

 

นางปัทมา  ขำดี  เป็นชาวไทยรามัญที่มีความภูมิใจในความเป็นชนชาติมอญ สนใจในวัฒนธรรม ประเพณีของไทยรามัญ มีแรงบันดาลใจจากการที่ได้เข้าเป็นสมาชิกและร่วมทำกิจกรรมกับสมาคมไทยรามัญ  บางกระดี่ กรุงเทพมหานคร โดยการชักชวนของน้าชาย ตั้งแต่อายุประมาณ ๑๘-๑๙ ปี โดยช่วงเวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์  จะมีการจัดรายการวิทยุของสมาคม มีรายการพระเทศน์เป็นภาษามอญ  มีการร้องเพลงทะแยมอญ จึงได้นำมาหัดขับร้องเป็นหมู่คณะที่บางขันหมาก พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้มีโอกาสไปขับร้องเพลงทะแยมอญ ในงานที่สมาคมจัดขึ้น ซึ่งขับร้องได้ไพเราะ หลังจากนั้นก็ได้รับเชิญให้ไปแสดงในงานต่าง ๆ อยู่เสมอ ทั้งการร้องเพลงทะแยมอญ การรำมอญ การรำผีโรง และมีความสามารถในการทำข้าวแช่ของชาวไทยรามัญด้วย การที่ได้รับเกียรติจากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ให้เป็นวิทยากรบ้าง การสาธิตวิถีชีวิต ของชาวไทยรามัญบ้าง การแสดง การร้อง การรำ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจและมีจิตมุ่งมั่นในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทยรามัญให้คงอยู่สืบต่อไป 

 

ผลงานดีเด่น

การแสดงศิลปวัฒนธรรมมอญ

 

การเผยแพร่ผลงาน

 

  • การเป็นวิทยากร
  • การฝึกสอนเยาวชน
  • การสาธิต การแสดงวิถีชีวิตชาวไทยรามัญ

 

 

 

เกียรติคุณ

สิ่งที่นำความภาคภูมิใจมาสู่ นางปัทมา  ขำดี และชาวไทยรามัญบ้านบางขันหมาก คือ 

  • พ.ศ. ๒๕๒๑  ได้นำข้าวแช่ใส่หาบถวายหม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร และท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์
  • พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้นำชาวไทยรามัญบ้านบางขันหมากเข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอสมุดแห่งชาติ  กรุงเทพมหานคร ในงานมิ่งมณีจักรีวงศ์ และได้ถวายหาบข้าวแช่ ซึ่งบิดาของนางปัทมา  ขำดี เป็นผู้สานหาบข้าวแช่นั้น
คอมเมนท์