นางสาคร ซื่อสัตย์ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม

นางสาคร  ซื่อสัตย์

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม

ชีวประวัติ

นางสาคร  ซื่อสัตย์  เกิดเมื่อวันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.๒๔๘๕

เป็นบุตรคนที่ ๓ ของ นายรี  และ นางแอ๋ว  ซื่อสัตย์  สมรสกับ 

นายนวล  กรุแก้ว   มีบุตรธิดา  ๔  คน

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ที่อยู่ปัจจุบัน

๓๑/๑ หมู่ที่ ๑  ตำบลบางขันหมาก   อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 

การทำงาน

 

นางสาคร  ซื่อสัตย์  มีความสนใจในประเพณีไทยรามัญเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้ร่วมกับประชาชนเชื้อสายไทยรามัญส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม  วันสำคัญทางศาสนา เช่น ประเพณีลอยกระทง   ประเพณีตักบาตรเทโวในแม่น้ำ    ประเพณีเลี้ยงผีเรือนหรือบรรพบุรุษ  นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำอุบาสกอุบาสิการ่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเป็นภาษารามัญประจำทุกวันพระ

 

ผลงานดีเด่น

นำสวดมนต์ไหว้พระเป็นภาษารามัญ

 

การเผยแพร่ผลงาน

        ถ่ายทอดการสวดมนต์ไหว้พระเป็นภาษารามัญเป็นประจำทุกวันพระ  การสอนภาษามอญให้กับเยาวชนและผู้สนใจ

คอมเมนท์