นายสำรวย ทองชื่น ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

นายสำรวย  ทองชื่น

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

ชีวประวัติ

นายสำรวย  ทองชื่น   เกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๖  

เป็นบุตรคนที่ ๔ ของ นายซ้วน และนางคอน ทองชื่น สมรสกับ  นางเตือน  ทองชื่น (ต่วนเครือ )   มีบุตรธิดา  ๖  คน 

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนวัดสิงห์ทอง

ที่อยู่ปัจจุบัน

๑๕๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

การทำงาน

ในปี ๒๕๔๔  นายสำรวย  ทองชื่น ได้เป็นประธานกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ และปี ๒๕๔๕  ได้รับเลือกเป็นประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลบางขันหมาก และได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ระดับอำเภอ ฝ่ายตรวจสอบ  ปี ๒๕๕๐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ ระดับอำเภอ

ผลงานดีเด่น

นายสำรวย  ทองชื่น   ได้บริหารจัดการกองทุนโดยได้ยกระดับกองทุนเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบของอำเภอเมืองลพบุรี

การเผยแพร่ผลงาน

        นายสำรวย  ทองชื่น   เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการประชุมประจำเดือนให้กับกองทุน และเครือข่ายให้รับทราบในเรื่องสำคัญ เพื่อนำไปปฏิบัติในกองทุนของท่านเอง

เกียรติคุณ

  • รางวัลชนะเลิศกองทุนดีเด่น ใน 236  กองทุน ฯ
  • รางวัลชมเชยกองทุนดีเด่นระดับจังหวัดลพบุรี
  • รางวัลกองทุนดีเด่นระดับอำเภอเมือง 2 ปีซ้อน
  • รางวัลกองทุนดีเด่นระดับตำบล
  • เกียรติคุณผู้ประสานพลังแผ่นดิน

 

คอมเมนท์