นายสุชิน หยดย้อย ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม

นายสุชิน  หยดย้อย

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภาษาและวรรณกรรม

ชีวประวัติ

นายสุชิน  หยดย้อย   เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม  พ.ศ.๒๔๙๖

เป็นบุตรคนที่  ๒ ของ นายแสง  และ นางสงวน  หยดย้อย  สมรสกับ     นางจำลอง   หยดย้อย ( โดดสกุล ) 

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ที่อยู่ปัจจุบัน

๗๗  หมู่ที่ ๙  ตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

การทำงาน

 

นายสุชิน  หยดย้อย  ได้อุทิศตนเพื่อสังคมตลอดมา ได้พยายามศึกษาค้นคว้าและเผยแผ่ภาษาและวรรณกรรม  วัฒนธรรม ประเพณีชุมชน ให้แก่ผู้สนใจและได้เป็นวิทยากรอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเป็นอาสาสมัครพิเศษสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี  เป็นพิธีกรในด้านศาสนา และมีความสนใจในด้านพิธีกรรมและโหรา พราหมณ์ ทั้งไทยและรามัญ เป็นไวยาวัจกรของวัดกลางและให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมชุมชนในทุกที่  เป็นครูสอนภาษามอญและวิทยากรด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นเป็นโฆษกและนักเผยแผ่

ผลงานดีเด่น

นายสุชิน  หยดย้อย  ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาไทยมอญ  สาขาลพบุรี  ร่วมตั้งชมรมยุวชนไทยรามัญวัดอัมพวัน และสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม เป็นกรรมการศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบางขันหมาก และเป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบางขันหมาก

การเผยแพร่ผลงาน

 

  • เป็นวิทยากรให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ
  • ร่วมเป็นวิทยากรจัดค่ายเยาวชนรักถิ่นเรียนรู้บ้านเกิดและค่ายธรรมะต่าง ๆ
  • เป็นครูสอนภาษามอญของศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาไทยมอญสาขาลพบุรี
  • เป็นกรรมการศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลบางขันหมาก
  • เป็นแกนนำและที่ปรึกษาองค์กรทางวัฒนธรรม
  • เป็นไวยาวัจกรวัดกลางและเป็นโฆษกพิธีกรและเจ้าพิธีในงานทางศาสนา

 

 

 

คอมเมนท์