นายอำนาจ ครุฑบุญ ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

นายอำนาจ  ครุฑบุญ

ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

ชีวประวัติ

นายอำนาจ  ครุฑบุญ   เกิดเมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.๒๔๘๙

เป็นบุตรคนที่ ๑ ของ นายสายหยุด และ นางไสว  ครุฑบุญ  สมรสกับ นางผาด  ครุฑบุญ ( โพธิ์ทอง )   มีบุตรธิดา  ๓  คน 

การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้นต้น  ปีที่  ๒  โรงเรียนการช่าง  นนทบุรี 

ที่อยู่ปัจจุบัน

๒๑ หมู่ที่ ๔  ตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี   จังหวัดลพบุรี 

การทำงาน

 

นายอำนาจ  ครุฑบุญ    ได้ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฌาปนกิจกลุ่มออมทรัพย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๑  ต่อมาจัดตั้งสวัสดิการชุมชน ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จัดตั้งสภาองค์ชุมชน ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาโครงการของจังหวัดลพบุรี และเป็นกรรมการ กสจ.ของ พมจ.จังหวัดลพบุรี

ผลงานดีเด่น

จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์  ฌาปนกิจกลุ่มออมทรัพย์  สวัสดิการชุมชน  และสภาองค์กรชุมชน

การเผยแพร่ผลงาน

นายอำนาจ  ครุฑบุญ   เป็นวิทยากรขบวนการเกี่ยวกับการทำงานด้านกองทุน  สภา และกลุ่มออมทรัพย์

เกียรติคุณ

        1.เกียรติบัตรครอบครัวอบอุ่น

        2.เป็นผู้ผ่านการเข้าร่วมอบรมการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการป้องกันการทุจริต

คอมเมนท์