มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ยยงานภาครัฐ (ITA) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์