รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2563 ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบางขันหมาก เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ  ขั้นตอน  จึงออกประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ