รายงานควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ( รายงานตามระเบียบข้อ 5 ) ประจำปีงบประมาณ 2561

เพื่อให้การดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล การรายงานทางการเงินเชื่อถือได้ และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากจึงได้นำมาตรฐานการควบคุมภายในนี้ไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อติดตามและประเมินการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

คอมเมนท์