รายงานผลการตรวจสอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ สำรหับปีสิ้นสุดเดียวกันถูกต้องตามที่ควนในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์