รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปแล้วนั้น บัดนี้สิ้นสุดการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์