การติดตั้งตู้รับความคิดเห็นของประชาชน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ได้ติดตั้งตู้รับความคิดเห็น  เพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ  ในการบริหารงานกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนำข้อมูลไปพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างถูกต้องทั่วถึง

ดังนั้น  จึงประกาศมาเพื่อให้ผู้ประสบปัญหา หรือต้องการเสนอแนะ  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน  การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ประชาชนสามารถเขียนข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นลงในตู้รับข้อคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  โดยมีกำหนดเปิดตู้รับความคิดเห็นในทุกๆ วันที่ 30 ของทุกเดือน  หรือสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง Facebook/ Page Facebook มาได้ทาง inboxFacebook หรือ Inbox Page Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

 

  

คอมเมนท์