คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก (คำสั่ง อบต.บางขันหมาก ที่ 496/2557 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557)

อาศัยอำนาจตามความแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  เพื่อไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้และสามารถรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินกาต่างๆ ของรัฐ  นั้น

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  จึงจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากขึ้น  โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้บริการประชาชน และเพื่อให้การบริหารงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริง  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลข่าวสาร  ดังนี้ 

ดาวน์โหลดคำสั่งในเอกสารแนบ

คอมเมนท์