โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  2540  ตามมาตรา  9  บัญญัติภายใต้บังคับมาตรา  14  และมาตรา  15  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยที่กำหนดไว้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1)—(8)  ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดตามบทบัญญัติดังกล่าว    ซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว  และตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ    ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดไว้ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง  จะต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู   เพื่อให้การดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดการจัดตั้งโครงการ ไฟล์ตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์