แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้และสามารถรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์