แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 โดยให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ สามารถให้ประชาชนตรวจดูได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดังมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์