ประกาศจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก (ประกาศ อบต.บางขันหมาก ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557)

ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้มีประกาศฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557  ให้จัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม  เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน  และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม  ตามมาตรา  32  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546

                    ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง  ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อาศัยอำนาจแห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 96/2557  ลงวันที่ 18  กรกฎาคม  2557  และมาตรา 57  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากขึ้น  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ตั้งอยู่เลขที่ 113  หมู่ที่ 4  ตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  โดยมีอำนาจหน้าที่ในการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่  การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน  และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  โดยมีช่องทาง  ดังต่อไปนี้

คอมเมนท์