โครงการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

 

 

 

 

 

 

โครงการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

 

ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้มีประกาศฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557  ให้จัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม  เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   ให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้คำปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน  และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม  ตามมาตรา  32  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 กำหนดให้หน่วยราชการ  จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้การปฏิบัติราชการ  มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  ซึ่งต้องรับฟังความคิดเห็น  และความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่เสมอและการพัฒนารวมทั้งต้องรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว และเพื่อให้การบริหารราชการ  ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  สามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุข  ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต  หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม

 

                   ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง  ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อาศัยอำนาจแห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 96/2557  ลงวันที่ 18  กรกฎาคม  2557  และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก   จึงได้จัดตั้ง    ศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากขึ้น  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ตั้งอยู่เลขที่ 113  หมู่ที่ 4  ตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี   โดยมีอำนาจหน้าที่ในการรับเรื่องและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่  การให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้คำปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน  และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546  เพื่อให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส  เสนอความคิดเห็น  คำติชม  เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนเพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน

คอมเมนท์