สิทธิของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

สิทธิที่สำคัญของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์