อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ