อำนาจหน้าที่ อบต.

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ