แบบคำร้องทั่วไป

    แบบฟอร์มนี้เป็นการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการ หากท่านต้องการข้อมูลเร่งด่วน โปรดติดต่อโดยตรงได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โทรศัพท์/โทรสาร 036-784619