แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2557-2559)

                  แผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (..2557-2559) ฉบับนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ได้จัดทำขึ้นโดยได้กำหนดนโยบายให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (..2550 – 2554) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ..2550  รวมทั้งให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ในฐานะเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กนักเรียน  เยาวชน และประชาชน ให้เป็นคนดี  คนเก่งและมีความรู้ความสามารถ  เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีอนาคต  ซึ่งได้เล็งเห็นการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  จัดให้มีการศึกษาเพื่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  อารมณ์  สังคมที่ดีและเหมาะสม   การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  การส่งเสริมการเรียนรู้  การส่งเสริมกีฬา  นันทนาการและกิจกรรมเด็ก  เยาวชน  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และการส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (..2557 – 2559) ฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ได้กำหนดแผนงาน/โครงการด้านการศึกษา  และส่วนหนึ่งได้รวมรวมข้อมูลมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่บริการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

คอมเมนท์