แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ( หมวด 5 ข้อ 26 ) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ทำให้แนวทางในการดำเนินงานปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น การติดตามประเมินผล ณ สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

แผนดำเนินงาน เป็นเอกสารที่รวบรวม แผนงาน / โครงการพัฒนา กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ