แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตผ.004/ว97 ลว 19 มี.ค.2556 เรื่อง การรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2559 ให้หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลและประธานกรรมการบริหารส่วนตำบลทุกหน่วยงานจัดทำแผนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี และส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 ภายในวันที่ 31 ต.ค.ของทุกปีนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติเมือ่วันที่ 17 ก.ย.2558 และส่งรายงกาน แบบผด.5 ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์