แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตผ.004/ว97 ลว. 19 มี.ค.2556 เรื่อง การรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2559 ให้หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล และประธานกรรมการบริหารส่วนตำบลทุกหน่วยงานจัดทำแผนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ต.ค.ของทุกปี นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติเมื่อวันที่ 28 ก.ย.2559 และแบบผด.5 รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์