แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖4)  เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานของงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  โดยรวบรวมปัญหาที่ต้องการดำเนินการแก้ไข  ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  และผู้มีส่วนได้เสียของงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดทำกลุ่มข้อมูลปัญหา/ความต้องการพัฒนา  และกำหนดประเด็นการพัฒนาขึ้น  เพื่อครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา  ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพการศึกษาและความรู้ทางด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านการส่งเสริมการพัฒนาด้านบุคลากร  ส่งเสริมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส่งเสริมพัฒนาการและอนามัยเด็ก  รวมทั้งการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ส่งแวดล้อมภายในศูนย์  และด้านความปลอดภัย   ด้านวิชาการและกิจกรรมหลักสูตร  ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน  ซึ่งเป็นมาตรฐานการการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันเป็นกรอบดำเนินการที่นำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนา  กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  เพื่อให้เกิดภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

คอมเมนท์