รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 2561-2565

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลงานตามแแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 2561-2565 ซึ่งได้นำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์