แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2561 – 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากฉบับนี้ขึ้นมา  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คอมเมนท์