การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นกับมาตรการความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงได้จัดทำมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากต่อไป

คอมเมนท์