แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560-2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2559 – 2561 ขึ้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ และถือเป็นการปฏิบัติ ตามคำสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติอีกทางหนึ่งด้วย

คอมเมนท์