มาตรการการใช้ดุลยพินิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้  ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ควบคุม ดูแล  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ฝ่ายบริหาร โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  และมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มีอำนาจในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ เพื่อปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารด้วยการที่อำนาจทางปกครอง   โดยเฉพาะในส่วนที่กฎหมายกำหนดให้เป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจ  ในการตัดสินใจอนุญาต  อนุมัติ  หรือมีคำสั่งในเรื่องนั้น อย่างรอบคอบ มีขอบเขตและมีเหตุผลสนับสนุนการใช้ดุลยพินิจอย่างเพียงพอ

คอมเมนท์