มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากจึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่บัญญัติให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้อย่างสะดวก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากได้จัดข้อมูลไว้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของการบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

คอมเมนท์