มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขอองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

เพื่อให้การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

คอมเมนท์