หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก กําหนดซึ่งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายในด้านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และ ไม่ใช่การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ ดําเนินงาน จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมากเห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วงงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกํากับดูแลของนายอําเภอเมือง ลพบุรี อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

คอมเมนท์

เอกสารแนบ