มาตรการป้องกันการรับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

คอมเมนท์