การใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ 2558 – 2560)

ตามที่อบต.บางขันหมากได้เสนอร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ 2558-2560) เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรีนี้น บัดนี้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลฯ ได้มีมติเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์