แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)

แผนพัฒนาสี่ปี  (  2561-2564 ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นแผนที่ได้จัดทำขึ้นภายใต้กระบวนการที่มีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกชุมชน    หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   ที่ได้ร่วมพลังร่วมกันระดมความคิด กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมของสังคมและชุมชนและร่วมทำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ พร้อมกับร่วมจัดทำรายละเอียดของแผนงานโครงการกิจกรรมที่จะดำเนินการในช่วงระยะเวลา   4  ปี

คอมเมนท์