แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2566

เพื่อให้การปฏิบัคิงานจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประจำปี พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว พร้อมทั้งนำไปสู่การปฏิบัตคิงานอย่างมีระบบเป็นขั้นตอน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อราชการ งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2566 ตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ