การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการแและระดับตำแหน่ง

ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลจากเดิมกำหนดให้เป็นตามขนาดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ้งแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ตามเงื่อนไขที่ ก.อบต.กำหนด ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงขอประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์กาบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์