การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) พ.ศ.2559

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เสนอร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) ฉบับปรับปรุงตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) พ.ศ.2559 นั้น บัดนี้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2559 ได้ทมีมติเห็นชอบตามประกาศแนบท้ายนี้

 

คอมเมนท์