แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง  ปี  โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ำ มีการกำหนดตำแหน่ง  การจัดอัตรากำลัง  โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ..2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..2542 และเพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (.อบต.จังหวัด ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลให้เหมาะสม  ทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ให้เหมาะสมอีกด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  จึงได้มีการวางแผนอัตรากำลัง   ใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น  การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

คอมเมนท์