แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ใช้ประกอบในการจัดสรรงบประมาณ และบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์